DqA lv pOk DA EDV Cpiv O

lW Ap ok ( ) fw Dv : ߨ

k 2002 Dv Cs 12 : joDN

Hz 10 C 6/5 PDv koD koCkC OoN pz : Dqe

Dzkh oCorF DF lCkp Crr Copv qC DDJ F pǡN DF

kh CN ok lF.lkp r Dzkh l F CoDWC HC koA pN

. pOi PGe lW Ap ok ()fw Dv ko ok lC MDԬC

EDiOC Co Cܵ C Co sv C D C qC lF , C qC Dezh Dd ok

Crrpk kCkoCp O TeF F DJoC DpCok Oi Dpz ok kp

qC l O w oDFok lkDOC lC C F D pDv ok

D Ap aok qC ()fw Dv F loCnF TeF wVDzkhp

N vC Dp DWA qC .llz p Ap ok fw Mpd .lǿF

vopF kh .lOw oe oCk l DC .lzDG lW Ap D

pk O Cܵ vC Dp ok fw Dv kh fw Pew

DV qDF kߡF O Zp Dp Pܷ DorF ,DorF ko ok OGC .PvC

Dkh rZD Pp ldok D Pw Da eN tJ vopF ,TeF

zDF OzCk VN lDF z lpF D DzoߩdqC CO

C F oDzC ok Dd .Pw D Dq FDN ܷ .PvC pnJD DC DorF

:kp w

kp Dew aA lF Cpk

lDp kl qDF oC ulC co

ok rC kDWC ܷ .vC Dp ,PvC Dp D N pv C ok C

lDvpF DWF Co ykh lF oClF Co ykh kV ok Oe C DwC

Pp ApvDz Pp ,Ap TeF .kߡF ulC co qC Ow

D ,wdCp MDzDF kߡ VCo FPw OvvC vDz

DzA fw pZ DF Ch D O xJ .[OzCkpF Co r Ap q D] lDp

.PvC Ap pVok DkhDCN ld DN OopDkߥ lW Apok ,ߡF

PppF kDOvpF Clhk w

kF kp Owh D pDh غoDF

PppOi iv GFp N Pv ClpJ ԾC lG P q

ioDN yoCr pFDF F . kz qDA Ap qC fw MDϷN DF DCpC DzA

,CJ DFq F DvDv ok D Clh D DDz C Dho

ok ߥiF ,kF lCpJ fw A vC qC J CpC ok ,kF lz Ov [J]

,D C ok kF pCk klO DDw PzCkoCp o Dwok DOw

vND ,lz rpJ pwhDOvCk DDzok .kF pCk kDq oDwF lFD

,PpʢJ Co o Co loCp lzoDZD lz i PiN UDN qC FZ CpF

GCppǾpm ppv ew HCo pkA ok lvo pk F Co pv

D DF iz C ,kF ykh co qDGz pF wdCp D aok kߡ

FZ CpF CqDFpv kF lzJ lG uDG CDF] PhClC rpJpwh F

oewrpJ pwh .PʢF Co yClA Ozn PhDz Co C[lypOvk

DGq Co Moߤ ܬDF VN GCp Z .lz Clh kp C pZ DGq F zo

,Pw Cp DpF b F qD o߮F l Clh PWd Co Moߤ ,l

pwh .lz koC Ap ok DaA kߡ Eo DpF Clh DpF Moߤ kh

Pew DorF C .lz iz Coew kF kp WV kA rpJ

,Dzkh V CoCl DF oCorF DF ,Dzkh Pܷ DF ,Dzkh CoA DF

ߥiFo oߡqC Oi Dok .lkpDC qpACpC ٬O CpzokvDvC

F kF DJ pF pk ,[Dz ] lO A ok ov dD ok

,lDDV F yqCCFpi lG CqpC DvDO CpF lG [CpF]pklO

DWAok w MpdDDV kF e CpF lG [vC qC J]Dq A ok

ܷ oDܷ CpeF.[CpeF] lO wMpdDDV F ,lOzCkoCpOvC

lDCo kpJ pAkDOC ءZpFCpF qC wdMClD EDWd D w

pF F DA Pܷ Dz lkF Dvpk Cok lkF DGCo DC.l

.kF ǾCNpJ kF PpF joDN oDC pNDϱqC PDVCokDOwFp

lpnKF CoOvpJ PF lOvCh PDV Cok DkpqC F o߮F

oWADzkhDq CpeF ,HCoCpeFvN DWAok CpF lGF Oo

ld Dw V qC .lOp pǾ pm N PvC ط p C kr

A DOwFpok ,lkF ܬDF MDzDJ ok lkG PvpJ PF kF PvpJDO

FC Oo qC,NDh Wlh qC CN ,l pGN DC qC d P F Cok

()vCpGػJ .kD HDFC EDV ,HϮClG EDV ,DC ص о

qClkpPpdHDFCEDVDzkhoCorF ص Cp FDv kqCk vok

[uVpv] D xVpV Dq A CpeF kr CpF lG ok .lOo Dz F

llz pþ pz F pDC PvlF lOppǾpm N Mhok kF D

AC qClF .[pi pÿC]lkp pC C Flkp oDiOC DzpصphA DN

DF llz CpF lG Co DC oDFk Dv PwF v ok Po D qC CpeF

qC J vC pGػJ o߮F ܷ .lkp PF llWN DC DV

.lkF w Mpd k pJlz lrpF PDvo F lߡF Q߷G MG F C

F d F Pw Dhk D d .lkFew lkF CoD qC DC

CpJ ,CpFC CpJ ,vCpJ ,w CpJ Ap ok .PvC OvpJDO ܷ

.lClz lCh Dw v CpJ ,Dv CpJ ,kCk CpJ ,DvC

Ap ok lClh .koCl DhpGػJ F DOhC,PvCD Co ldN Co vC

kp C :ܷ [pN D C pF C D ] kp ()CpFC lDp

Dw "Dd pC MCDv pnV NV C ] , Dz qo pzqC oCrF

VO Co kh VN DN ܷ [V OV] :ܷ [ pC"Dܵ D

qD DvA pD ,PvC q D DvA Dh w VO ,kp

D] .l(DGFC) CpFC ,OwDw PvpJDO [Dw"Dd] ,PvC

Dv ] lDp pk A ok qDF ,Ow p qC [ pC ܵ

Ci ٷ C ov ok .kD D Dw Co Dz CpFC [ w C

PvlF ܷ [w NA] lDp ,lw D DGv kp CpF Dv

.loDF vC

Co ,PvC ldN Co ,PvC Clh Co vC ,koCl Dh k F DOhC vC xJ

DzkhܬDF PFpN ϷNDC ()ClGFCle vCpGػJ PvCD

()wMpdDV ,DzkhP FDNCHGv F Co pǾ pmN ,Co

DwDC p .lkF w DC oDGOC C F .lkF OpkF

ClioDN p qC qDF "D ,kF Dw v ,kF Dw w ,lkF

CoD dD ok lO Dk oC F DOzC MoDWN pN F Dv 35 v qC DC

.llzpǾ pm GCp Mh Pr ppv CpdoD ok F pDGV ok

PDvo F DClz qDF DCpF Do߮F G MDzD ECFC Dv Z okDN

CpJ qC ,lzkD Dew qC WN DF DVlW Apok DC .llz lrpF

CpJ qC ߥiF .lz kD WNDF D qC ( DvA DFDO) EDO

.PvC lz kpz pF DCpF Co ND ,lz kD WN DF fw Mpd

PvC v lDN "" lDN "" ܷ ["ClWO] :lDp lClh

ܷ [A nC C uD "DFpC] , PD Ch l ok l ,"Dw ,"D ܷ

lkoA N Mߵk F DC DwF PGwDDw F PGw Co kp pOkr

CoD Dl lOw Dw .lOw Dew ܷ [CoD DC D nC]

[ C F] Ap ok koDءpF lClh Co DND .Ow

"DOCo F ] ,lOwClh Co DCo ܷ lDGCo ["DDGo] ܷ

[pGOw n] .Pv PGe ġ DDV Dkܷ ["DODGo "DOdo

,lp Co O loCk z Co Dkpܷ (pGOw),lC okܷ

.lDh ܷ lDd kDOC

v q lpF CoDF ok

yCph k kF v N DDv

o o lpF DN N Dh

yDF Dh Dq Co qA

yCph k kF v N DDv

F Clhpm O PvC Ow DzkV pFġ Z (pGOw)lDh DC

FzC ,kߡ oDV AqC zpv Dz DءZ ܷ[ ߩN] ,lB D

C pDiF[eC ߾pD] l Co k lF ,lDd kDOC .lOC Co

:d F PGw koCk Pp

Pw OiN Z pF Cr

PvC Ck WO DOGe C

,koCk DpV pGػJ Pv ok ew DCp ݬDF yo pRDN , fw A pRDN

DpV vC ok llz MG PDvo F Q߷G Mh PrqCpGػJ iz

:lDp Dd .kp ClJ DpV DC CpJ ok kpClJ

oDh Dh F Nh qC

Pw ١Z HA kDF kp

oCqDF F kpJ P v Cq

Cp DiD pd zC

鷾k ,ܬDF VN C pRC ok ,D GCp C pRC ok lkF lz h DC

()pCpGػJ FlzoCnC v PoD C DC F

NCpF qC O DD

DOzp x qC O

loCk DV DzqoC DF kp D lpF lBF pF Mh A qC lDF DC

DC CpJDC ,oD C F lkF oD DC ,PvC ph h,l lq

lkF Pd EDeC Dw ܷ llz PFpN ,llz PFpN DC vN

pJ ,lB Pv Cl qC kDF lGF ,lOzCl oD kDF F C , Pܺ EDeC

ܷ .lkCk CkC Co yo DC ,DC Pvk F llz PFpN DA lkF Pd

.vCok lOw e EDeCyC pOorF CpݬDF yo

ClJ CkC DA vNCp ݬDF Pv ,lkF okA Dok ,vColok

Pw ܷ C F CDC .ߡ DzA ߤ PDF D lC lC "ClF kp

ew DGCoqC Owo߮F Co ykh MDϷN Co ykhoDRA vC ߥN

.vC ok kp ClJ ClN Pew kp p Moߤ C F .lzDF Op

DC PVo pC DF D N pok DS CܷF kpClJ ClN ,lW Apokܷ

,lC fw Mpd ,Dq DC oCk Ԭ llO Dz DC oCk oD pv Dq

ߥiF vC ok Co ykh ClN ,PvC cp Pew ok PVo w ܷ

D PFD , TeF pOF o"ClF pk O .kp d N

DqC Z .koCk kV () fw Mpd ( ) ϵ Mpd F F PvC

DN D qC ,llz D PCߵkykook fw Mpd þ DGC

DCpOkr fwMpdvCpGػJ F DGC pOkr ,()ϵ MpdDC

ok Clh DwC p C uDǷC k F .PvC ϵvC pGػJ F

.kpƳd MoߥC F Co ykh ClNvC Dp vCoklrok Pew

lDp p Co C DdC MCoOvk ,CoCDA C qClF vC pGػJ

lߡ oD DC ?PwZ DkC pDv CpJ F PGw DC Dp

lCh [uW] DF Apok DONoq C [EDOC C D(F)] lDpF

CpFC Mpd CpJ C ,kCk Mpd CpJ C ,Dew C ,Dk C ,llz

pl wFOvk Pvk lDF [FDF"DCv FDN] ,[EDOC C D]

V oCk ľCN DN DF Apv pF kp qCok

[CldC DFo F pz C C lG C] PvC DkC pV C .z

Clh C ,OvpKF Co Clh.oBFldN F o qCpOdC pzqC C ,

.lA Z pFCpF ok OvpJ

qClC CokC A ok A kk ll H rWF F kh lCq A EoD

....... EDWd ,PvC vDzDGq EDWd rZ A ܷ

PvCqC D D pF zD PvCqC phDV A qC phDV F

.lGF Co ykh PvCC ,kߡ ClD Z qC DwC EDWd rZ C

.lF lF rV PA

qClC CokC A ok A kk

ll H rWF F kh lCq A EoD

FZ v PF A .PvC F kh ;ldN ,F DO ,FClh rN OA xJ

.rhpF D qC Dd N Co EDWd ,lOw EDWd DA Pw

PvDksC C oD Dpk D

PvDz x PF D PF okD

C C lG C] ,zDG Fkh llF ϷN D F lkoA pN w

pz DV C qC .kz pz qC ܷ (ܷ) CldC ,[CldC DFo F p

,Ap A fp l lD Dz ܷ lF .pk DrZ F kp kߡ

,l Mldpk DF lDF [F DF"DCv F DN EDOC C D ]

"CleClzC]lF l ,lzDw lDFllzDF OzCkD

F ,loCk kDOC p ,loCk k p Dz l ,l Co C [C vo

Cl .l OC kDeNC kppk DF lDF [EDOC C D] Clh

.lr ok DN ġ , CoCl o Ap Į C [C C C ] A PvC

kDWC ,kpO kDWC vC Pew O F koCk kV O k OGC

kVp OhC vC kh ok ok kF оD lDG OGC .kp p OhC

DWC D DC .o߮ Pewkhok .Oi DDp CpJ F koCk

. Co Ap pV PGe oCk

PvC Ck k kDO A olC

PvC DF DDF Co ġ

PvC TSN ,PwZ k C .oCk oDCp pV DF D

.l fN ClzoDzCA F PvC ()fw Mpd kook PCߵk

] ,koCk kV Clh lF [ϿN C C ] l lClh lW Ap ok

Ϩ v C qC lClh lߡ TSN F D ܷ [ RR TDR C N

"CpD C(pGV)ulC co FC EC l Dew ,PvC TS

DF Co p k C o߮Z GF lDF .l DzC kDWC C

kV DO F ok kp p OhC koCk kV DWok OhC .kp V

, cp DCpF "ԤC OhC Cl pVD Dw DC koCk

. rZ a o߮Z

lF qC lF lpF ٻN F o

lJ w Pvk C N qC

l pz N Dk q

DV l Dq kF CqoC eC

lqp C C lz lCi

áqC k lJ olJ C

lJ lk N ġ q

yD C h lk DA lJ

lF ok N Ck F k C O

DvpN pGk F Dw ok

lJ ClV pv p

MoDq oDN F koCk C

lZ DN pF TSN

DN OD Mld F o

l ulC co FC FC

?lDz Z D d D

;ulC co FC FC ,PvC TSN C

lF qC EA Pio lh pz qC

P DF kߡ pz H

![Mld pv] DC pD ,[Mld pv] ;DA Mld pv qC p

lwK D F pD PN

DA Mld pv qC p

lǾC DFDN o qC kpJ

qC lDz A v ok

lpJ ppd Ch D pJ

Co C oC ֡C pF kkp v

lF CpN C uDq lz v qC O C ok D

[ C C ld C rV Pw b Pw

pv ܷ .PvCpV D DGC D PSN w F PvCpV D p C

.l DF Co Mld

C fwC C x ] TeF A F lD CoD kh Fkh TSN TeG C

Clh lF C qC lDaK pv ,kp DOvC rp fw ܷ [C "ClG

.lzDF C "ClG ,lzDF

ܷ [ p FC fwC C C DnC "Cp l] lDp l fpN Ap

CC] lO[D] Dw[nC"Cpl]llqo p;lDpF VN"Dk Co A

,kߡZyC fN CEh !PvC pFC fw C [p FCfwC

pqCDpC ,PvC kDv h w .kp V DF Co Dlk kC kߡo߮Z

ok EA oCl DV oCn EA C D DWC . D pV D

pC DC .Ovok C ,PvC EA ,PvC C C ok aA D DWC . rp A

صF w DN .PvC p C,PvC C C ok PvC rZ A EA F

Cok PvC rZ A EA F D pC .Ϯ ߥh ص ;kkp pF ߥh

A ܷ ,lzDF lCN EA PvC C C qC UoDh rZ ܷ PvC C

A ,Pw EA PvC ZDok ok rZ A ܷ ,Pw EA PvC Dokok rZ

EA ;Pw EAPvC uDC ok rZ A ,Pw EA PvC piOvC N rZ

nC p l] l l Co C ,l Co C Ap !p ,PvC C

. PvC fw C lO Dw llqo p ܷ [p FCfwC CC D

)[......C wC D "CoD Co qC ] lDp Ap l Z Ap DC

PDFp p NA pF pC C qC pOF D Z lDpF fN Co A F lDpF

A Cpv kp ,lG NA ,kp Co oCk N v Mpd(......pF

o ] ,kܡCl lF ,PvCзO NAC rGv Phok qC lG ,NA

. Z Phok A Cl A Z ?Cl Z kܡ Cl [ v D C

Ow C ܷ - "C C C" -[lGN C C C C C C] l

.Pw qC p pk C b [ lGN C CC ] ,l Phok

C C C Ml Ohok

DD C kC ok Aok

OiF qC Co kG DwZ

Ohok qC eCC lzDF Co

Pvk qC ykV DN kF lz Dhykh qC DZ fw F pC xJ

F pC .PvC ldN C ;kF lzpJ ClhqC kF lz pJ qC ,kF lz pJ

cp Fܷ ,PvC C EA S C kF fw kF Z p kG C

pV TeF DF D ,kz TeF ܷ . cp F ,koCk OwF

w FVCo ,l PGe Phok F VCo þ lWApok lClh .oCkoD

C ܷ [C ] : l .PvDC qC pN k h yCTeF l PGe

,PvCClh ݬDF ܷ [ݬDFC ] ,PvC Clh phA ܷ [phC ] ,PvC Clh

.PvClh yC ,PvC Clh pDܷ [pDC ]

[ C C ld                 oDk C p oCl x ]

:Ow Co EDWdD?Ow Z D ,CoDZ D xJ PvCrZ Clh pC xJ

ko EDWdF Co C ok w Dzh

rh pF D qC Dd N Co EDWd

EDWd C o߮Z DC ,oD kpF EDWd C . Ow C EDWd D, C EDWd D

[ "ClG C fw C Ƿv ] lDp PvC C . kpF oD lCO

pV lF PkG[ PFFoDNpVOkGC].lF ܷ PkG

lF ,kF Clh fw l Dew PvC P C PvC PFFo PvC

Clh lG kF ClG fw l Ap ,l HϤ F Co fw l

fw D F pv qC pF Pvk Z lܡF HϤ F Co fw lOwCO DC ,kF

PGw C F Co lClh MD DN DCkFClG fwl Apok . PvC DN

fw CpF PDh P [ ulC co F OC ] l lW Ap ok . ll

N ܷ [ iN p 鮷d C Oh ] PDh ,kߡ D

lk C ok p lD kp Pvok Noߤ qC qC Mkh Pvk F

lF PvCClG C l .lpA ܷ [Oh] .kp qCpJ lz lq ,kp qCpJ C

Dz Co pFC fCllF ,PvCClGl ,kߡ D CpF PDh P

kp l lF ,PvC ClGl .kCk Dz Co xJ kCqokD o ܷ ,kCk

:xJ lz pm Ap ok DC kp lq Co

PDV DN Do N

PDv DN lF

lz D CpF ClhCo P C ,lvo PFFo F Oo PkG Co qC ܷ

pC Gz GϤ D O D ] ,yll HϤ F l

[ D ϵD Dܷo

NpJl lvo lzoh F N p qC

Ͼ F fw ZkpW DJ o p

okoDC Z lF D C .lCl NqC o lDF lzoh DWC p

,lF CplF wܷ [C lG ؾ ] .kߡ EDWdkDOCp HGvlF

,DFq ޢz yC١Z["DDw "CpF "Dv] CCpF [] ,kpܷ[OϷV]

F ] ,kܡ PvC vC F ܡעz qC Ow [wF ]

.r pd Dk qC Ow [Į F ] ,lG PvC F [pG

O ܷ [CpÿC ٬ CmD] DNkh qC llz Dh ,llz O Dz ܷ

,lߡ A ܷ ,lo Dz ok C DNkhqC llz Dh ,llz pþ

.l o Dz qC P C MD DN

lpF ,l Ϭ lzoh DC qC loCnF lzoh V A DN k Dz

o ,lopRC DClp qC ,koCk pRC ,koCk MoCpd ,lߡ p V

kpWN vC F DwC ܷ . PvC kpWN D C ,koCk Dzo

oDw kqDv lzoh DF

kq ApF Co kpW Dew

,Pw TeF w Clh lF D ,Clh TeF F PvDWC

lMߵk Co D DN lA Ap .lr ok C o Ap ;PvC pV Dp

DN ,lOFDNC ZDN ;F D oClF Co DkV okO DkClOvC

lF Cpk] F COFoD Z DN .ߡF ulC co qC Ow

P ,lF Dz Co DFD , lq Co kp ܷ ,Z ܷ . [kp Dew aA

DF koCk PvC PkA D C ;[DWF kA lvo] ܷ l o D qC PDh

:l ,l DF Co HD C O D PvC C ,kߡ

upO DC q N Cok w

upO Cp ph q yDF kA

PDd pV D p qC ph C ,PzCk ph w Mpd PvC p

: PvC

Pio PvCi C h pz

Pip F p w

, oCp dC PvkqC oCk P ,p oCk DW P w DGk lkk

Ow wA p ;CpZ P, lq Co kp Ow wA N p P

P ,oCk PDh P Ow wA P ;CpZ P,l Dz Co o

:P !oCpCpZxJ P ;CpZ P ;l yqCpJ Pvok p ;CpZ

PvClh p dC Xo

PvC ԮFC qC p o

PipF dC qC Dh DwF C

Pip w Z rpF DdC q

;ߡF oClF D ,l DA Co D koCk xJ

upO Cok w C ph

upO Cpph q yDF kA

;Ow Cok w F D ,Cok w l D N N F

PvC ohA PD ph N

PvC pJ N o q oDZ gpZ

ohA ok Peϥ pF Z p

pNpF CpOhC gpZ q N

PvC ph lz ohA olC A p

PvC pk ph pk ohA p

ohA ok k p ph C e ohA ok klGF Co ph ohA F kpohAp

Op DGOzC ph w kߡF lעhD oDZk DwC lDG DC . lOw

pV pC . koCk PDh P PvC w w ,PvC Clh h w .kߡF

F pV C C CpF DC ,PvC Clh DF Clh lF p ,lODF PDd

PDd qC ,PvC lءh F lءh D qC lA qDF C pz;lvpF PϷ

.PvC C pz C ;lvpF D kh DF dp F kߡF ClV lDF DF khqC

:l Z D ,l w CoDoD C

xǵ N ;V pF Ci P Po ;G hq pF pG okCpF C

P lrF qv lADN lF.lzDF pz C F OJ F Dz PJ pz

;..........PvDW DWC ;k lCh P PvC k P PvDW yDWC

.lzDG oWC l .١Fpz MCpF Ch N xJ P phDF

pG x hq qC o DN

G hq pF pG okCpF C

pFC lzoh kpF Dp Co p

 pG x C NolC kp p

k lWv Dz D p g pZ

kV qC llo p

,PvC vC w ,llF D D F Co Co C lA w PvC C pz

.kpF lCO DWF DN pF llF D lCi .PvC kD Gv

ok lB pk EDO b ok Pw oߥN FD A qC pNDF PC MD DN

[ PDv DN lF] EZ oDZ ok DC DC ,w CpF lA Ap

kߡF Dq w C CpF ,DwC kp p ,PvC DwC Mߵk AppV ,lA

PFpN PFD DN ,kߡF Dh lDF ,kpF Co ykh o lDF lzDF OzCloDGOvC lDF

PFpN DC FoC VDC ok ,lW Ap ok w Mpd .l ClJ lz

DC ܬDF Fp DC ,lkp N DzokD z okDC PvC Pvok ,llz

.lkF Dpm Mpd e Mpd ܬDF Fp ,lkF e Mpd

ph h PA pJ xF Pw

pv C pJ F rF Co pJ

lz DZ ok p ߺ q C

lz Co ok l pJ F p

DN lB Dk F e qC pGػJ PvC Pvok ,lOzCk ܬDF Fp fw Mpd

C lz Oz DC .Pw lkpN C ok PvC ߥ kp Dk qC C e

k F ,koCk Fp F UDOdC .PvC PFpN F UDOe ykV ok pV

[N Cok w] l l kDp D .DwC CpF PvC kD w

C D qC Cl p F ,z DvA l ,DkA F PvC lF DJ ,wp F

:[OzCkpF Cor Ap q D] l ,PvC Ap DJ C .ll Co DJ

oDF lA FA CkD

oDGF CoDF z pFC z DvA

koA V ok Dw CkD

 koA o l DF CoDF EA

;l C qC pNDF

riOvo qC J N rh Pvo

rr C p CpvC N D

;lDp Dd ,PvC Ap DJ C

lBw F zh uDC q

 lA w Dew k C kt

F raA ܷ ?Z ܷ w ,l cp Co w ,wD pFCpF ok ܷ

.kz EDh F DwC ,DwC C PCpz vC

Pϱ V PvC Hz

Mz ١h ECh oh

yDF kA Pd F

PkA DV q koCl pGh Cd

PkA DFrF lF iv

lzDF p p

DSeFF VCo TeF D ;lz lq ,PvC lq PCpz C F w A

w F DOhC ߨ C ,D kFClh w DA DO F ,

lqCo kp Z ;Clh l w F o߮Z ;PwZ Clh PDh koCl

kp lq Pw o ok C kplvopk Dd kF kp Co DV;l

;PvCoDF kDF S w ;[Co kp k] ,l lq Co kp k -koCl oD

lAyV F Pp p 顿F

D D kDF Px fw C

DA F oDF kDF O lOw ȡh EZ S DOwq ok DOhok DN C Dz

o ,ll pF loG lB oDF kDF lz lq 鷾k kq

Dp C ,llz lq DC ;kF DW DC..........;ll p ,ll ,ll

ok DW qC lq C ;fw l qC ,lA DW qC Do C ;fw l qC ,lA DW qC

C C PvC w A fw C .PvC fw l qC lz lCq

DA lF Dz pC . oDF ok DpV Fl D l oClF PvC ȡh EZ

;l ykh Fp F D

Clh xz

iv C F yD

lk ykh kV ȡhPhok pF Co xz oG pRC Z ,lr Co pd C CpZ

;lk Co DFDF C pRC Z lk ykhkV .[lz lq kF kp ];PvC O

oDxz DF lDF ܷ oCk oDxz DF ,oCloD xa DF oCloDw DF D

qC lDG Co oDF DOvCk ,EDO N w DF EDO N xz DF OGC ,PzCk

,l lq Co kp k ykhoG DF PvC w Z lk lDF ,lCh EDO

fw ܷ ,PvC fw C ;koA pF pDCo DkClOvC

.Pw e p ok Pw

k fw k kp C Pvk F pF

 lvDܡ ġ kok Co HG

pz ,lGF D kV ok kok PvC C ?PwZ fw pN pz EhDC

.kok kV fw pN

lF Ck Co lG N ok kok Z

 ߡ PvC k Dew ġ HG

Dd .lz oDzA F iz C PCp kF C ,PzCk Co kok D

C w C ;F lz oDzA orF A PCp kF C PzCk Co kok Ao߬

:P lz d CpF ǡ

kp Dew aA lF Cpk

lDp kl qDFoC ulC co

kpJ C .....;lF lCOF orF C ܷ ,l Co oD C xz ܷ

rp PhCkpJ DlV D TeF F Co S Pw Dv l pC DC .kDOC

;l d Pa ,lz d Ϸw C

Co Dh qC PvC kh DWA õ C DN l õ kpF C

pN F N lDF . kp d kߡ ġ DF kp d Co Dw C õ DF

Cv ODv 24PvCC õ oD"ԤC .l cp CvlCO õ .kCk ġ

õ Co NCv qC ok .PvC Cv cp ok õ Mol .l cp

cp ykh DCv F jvDJ ok DC .llF lCN ECV ,l cp

,l ClJ Dط GV õ DCv HD k F .PvC rVD l

;eDط

kpCO Dh pǾ lF O C d PvD Ck Ϥdok ġ ǡ

. PvC Ckp pv peO PvC De

lCkppv pCk C ok lCk ġ lkV oDpJ D

qCpJ lz lq A ?lk yok kp Pvok p ,kp Pvok pw CpZ

;kp Pvok p w kF rW A .kp Pvok ,oD, lܿv, pz CpZ .kp

kCqA Co D kV pV C kCh . PvC ok DJ C Z ;kp Pvok lpJ

PvC C w w .llF qCpJ lCh kDOC x ok Co lpJ C ;l

PvCkCk Dkt Z G D ypv

ECph Pwyk Di F PZ

PvC kDFA Pe X C N

olv qDGDz p lF C

PvC kDOC Z Ck C ok PCl

pv lr yp p qC pN

١Z qC Co Dk DA ;w PvC C DJ Co p C ,ylCi DWA qC

. l DlV ١Z qC l D EDõ

D pv lClF DN kF lV

D ok kz Cpd q DF

Pvok qC D S , qC kB w .lCi DF F Co DwCPvC lF DJ

lءh D . PvD co p x Clq HD C , C DC . Clz

lClF p PwC lءh p DGOzC x DF Co ykh p PwC

GϤ D O D ] lDplClh PvC Cpk kD. PvC x qC p

gpZ DN Po . Po DF kpUp w [ ϵC D Dܷo pطC C Gz

wVPzCk PGkDpF oClOC DZdo ,kpFdo C oDZ

PpoCp¢do pN PeN lze PDdo wV .kpF ykh DF Co

Ap D oߥN D PvC Apok ܷ PvC Apok DC .kp Up

pD yro ܷ ,Pw Ap ok o߮Z hA ,PvCrA DwC F

lz Oz FoC VDCok o߮D Ck kF Clh fw lz DOvCk

,kCk Co dpz Ap DC lz pm Apok PvC GD Ovok DC

oDzA l DF Co oCpvC C ,PvC Ap r C Dp ,kp DF Co ypv

C ;[Mld pv]DA Mld pv qC p kp lkND ok .l

C ph pO DFpCpvC HdD D] l Clq ok DOvk F v Mpd

[ ԵC ldC ص

lA ypv pC lz Z A d F

W z DN A qDF pN pǾ q

p OzCn kCqA ܷ . Oi kDG F VN ܷ Z ܷ pN - pN C

) rpN .kpKF hDz A F hDz C qC Ǻp S C CpF iO

oD p ll qDVC F iO oDe ܷ (PvC rpN ldN l

UoDh Dok Dz .lF VO Co A ܷ lF lCiעk

N F wpk Dh oklBF O ,l PmC ,lrF N kA F PvC

;Pw kvA ykh iO خ ܷ qC Pw DhokDC ,lr

oDZkykh DF P Co A C P C C pǾ C F pǾ C F

z DN A qDF pN pǾ q] ;krp ok ,kߡ OdCoD oDZk ,kߡ PON

PvCC J C PvC l C loDe Co C lCO raAxJ .[W

Cp CpA v Pp Cp CpA w PvC rZ D lF Dh rpN D F

- Pp Cp Hz kr v . Pp

l Hz Plh DV F Dv lZ kCp F lvo (v ܷ) C kC DGz

........ Cpk Cpko߮ ;lOpCp ϵMpd;lOp Cp pCpGػJ

kD CpGػJ .PvC kD Gv w PpkD Po lDF Co C

Dz CpF DGq C CpFC ok [ wd "DNvC CpFC C ] lOw

pC pGػJ ok [ wd DNvC C vo C ] lC oCk kV Dz CpF Pw

vC .lOw vC CpGػJ ;phA C oCk kV DwC D C

Ddo ,zCpOF ykhVkoCnFkA:kD ,Cܷ ?Z ܷ

koCl Co hq A eN Z zCpOF lCN ykh Pvk DF DC .Co ykh

p A DN llF yC MoCpd qClBF yV EA ok kpF Co EZ A kBF Fp lDF

ܷ [ld e DC ] . lz pm MCoN ok Ap ok kCk ko ok ;kz

Vok lF DN lkCk PFpN F N DC C . PvC pnJ z kF p Ovk ok A

? C Vok Z F.llvo

lz Clh lF lF d

 lz ClV Ow r kF N

EDWdܷ .lz ClV Ow qC kF N ; d lF lF d

;rh pF DqC Dd N Co

kq pF l kh r ok lvo x D

á Co kp p z pF khq lv

oD o߮D ;lA pF kh qC P lr DF . pF kBF kA kh qC lDF

jz F p kopv C GdFC e ClFDz jz .kqClD PvJ

;Oz w CpF Co EDOC ,l [CpzC Pd] FDOCok CpzC

lF qC lF HD h lCOF kߡF cp Cv CpF EDO C qCDV p

wOGC ;kߡF oDzACpF MD C ,pvwdCp MDzDDF pFlDF

lvp C Vok F PdCo hkp ykh oDe ok Co Dh

wV qC PdCo h C ;loB ok DON qC Co DNoCz P Dz o߮

ClJ Pp w F PGw lOw DC .lCiF e p ;lB pF

FDo ؾ] lDp ( ) ϵ .l ClJ Pp Clh F PGw ,l

F kp lD Co Clh lF lD Co PCo F w [C olþ PCo

o Co ykh Clh;lCho Co w Clh ;[pC NCDvo C] .PCo

DC vo C D ] Co pC pGػJ Clh .o A qC PvC oC C xJ lCh

zo CpZ [Cp "DVCpv mC F C "DFC Cp "CpG lDz DvoC

ClhhlDxJ [pC MCDv C] Zo . DvZ CpZ qC

.Pw w Clh DC PvClh woDGOC C F ;PvClhlD ,PC o F

ok pFC fw qC Dv F NDN b lD PvDWC

DC DGC pV ok . pV ok ܷ WC ok . CoC WC

CoC lWAp rok lWAp ok PvC GϮ Pw OhC

: lDp pCpGػJ PvC k C F

Ovk Pvk lBF EDOCClz O Ap N pGػJ [DN EDOC D ]

kp lF qCok pl v F PGe ġ D Mld

Clh lzDF PvpJ D lzDG PvpJ kh [ C ClG C] . DOVC DF

C qCpCxJ .kDv F .ƴDOVC DF kp. lzDF PvpJ

lCiol v , lCiFp Pv C D Ap F Cq

p CMCpþ Ov Cok .oCkDh p fDwN C oCl

lk D H F OykhC PvC OzCk Pvk PvC PGe .PvC ġ

Dp pDv lv PA ok D Pߡh C qC

PvC qC D D pF zD

PvC qC ph DV A qC ph DV F