O
OF- yqC N N
?PwZ Dp
pVpF ܷ x Pp AqC kߥ PvCPhDz ܷ F Dp
CoCklD DV F ١Z O DwC .PvCh OhpF DAkV
Dho A C kV ݮFok .PvC Pd oCCuDǷCkClOvC
DoDq kz pKvypص vqC PGw DF DC .lCkpGN koh
xǷ kClOvC PGw DF lqDwoDN pN Co A C zo e Oi
.kߡDJ i DoDq C pq ok Pd lzoh oCC kp
OD ľ h OwllV Cpz DF DwC ,pص DC Op r DF XolN F
lk Pvk qC Co kh F PGwpV Pp A o߬ F ,l ClJ DGC
A lD .PvC kF OpoCp ykV ok Dhok A Z kpF kD qC
Clq DZpok llDzJ pZ qC vDG ok lOp Co C DGq uD
Pp hDZ ݮF ok yCDlq llV Cpz DF p A Pzn DDv .lkp
kߡpJ DF kr pOZ kF DGq uD Dq kp yCp F
qC DD þ .k UpN Deo pJ D DF ok Ohp V
F ykV ok G lC lvp C y F pk DvD Cl DZ qo
oDnN HGv Co G Ϸ D lC PvC A J ok Dp .kDOUN
.lzDG DGCp p Z oW Pw C l oA kD C F.l DwC
:lrF Co HC C F lz

PvC kDFAPeXCN       

      olqDGDzplFC

kDC Z Ck C ok PCl       

      p쿤 lq yp p q Co N

pV qC Ckq oDq F C Mߵk Cp ECh qC DwC kp oClF Dp lPvC
ppv lzoh o D F lCOF DV p e p DN lzDG ykVoC A
:lDp Dd DZ , kz

o Aq llpwrpo      

    qDv  FD Co A GϬ DDV o

Dܾos ok Co lzoh lrF yCA e o qC Co DoDq iz
:Pvkp lv Da ,PvC DϱGz

oDFC kz ph C DN ok       

      ܷFp,lD EDOA F

oDq kpF A qC DwF      

      yqpC  D o A ok p

oDq A F ,PwDoDq C DwC PvC O C oDnN Dp l
D lF l o A qC C A PDh pC ,PvC kDOC PDh qC koh
:l [ ] DFq qC DpPvDoDq

PwqDOעhoqC oDqAq        

     Pw qDغ CpZ Ck MCA

oCkCCo  o A , A  qC lF        

     DJ C go qC oD q N o

CoAAkq pPvCuok wv pFOGDpa
?PwZ Dp DF vC p .kqA
,kq ܷ[DC] ܷ vC .PvCliF D kpDv pGN F vC
A pF DoDq qCDwC kClOvCAliF D k D ,OhDv Dv
A w .kz xǷAokrZ koCn lA pFFDWd Ow
.PvC oDF iz lD kz oDN pN DoDq pRC ok ypب
pJ D z , Dv G , J Cv CoCk pF pok Co CV :rF DS
Cpz C V Pϵ F ,lzDF .... ,DPvk DDJ ok l Mԩ ,DW
F DC PvC DV MDFDw ok Ppz lk CpF p kClOvC CoCk lqoC
Od F ,klF lCN DN Cpþ Ov D p qC lz DWFDV Pϵ
WO ok Pw PvolN Dv .PvC lz oCzk oDwF CpF r pqoOo Co
Ov DolF ClOFC lDF yC kDC oDh kCkClh kClOvC lDvo pR F CpF
lz e oDq DoCph pq ok yCA p kClOvC DwC.kqCkpKF NCpþ
CpF oߥN C lDz ,PvC pe kh ok ok Pd lzoh oCC lD qC
F DaDv ok MoDvC Cl uDwdC .koCl kV lzoh ԤC lDF J
D iw Dd lW Ap .kpDv ܷ vC .PvC Dkok oDF p
ok - CpGػJ .lzDG Co Dw oDF CCl CpF iF Dz
co qDv Pv DA PSFqC l lC kF C DGC -DD HNCp MDN
pOD F Co vC r DpGػJ .PvC l Ewe DDq p kp Co
.kCk yqA Co A ߤC kp GN d k ܷ A V

Ͽ D  Co D  lk  r peF      

       d CkpDz DGG D

lpF G Co qC k F       

        lp k  NDG  DGG  A

p D F D PvCp r      

        pFyh vCFlFD

?PwZ ldN DkC F PGw Dp HO DDV
pV Dp .koCk D [ Dp ] vC d pV ldN DkC r
pV ok Dp HO uok . DA DF qC ,PvDA ص kClOC ok DkC
kV A HO C ߤC OwF oDF DA pCp PvC kVDkC ldN
Dd k qC . Vo PvolN D lk DS F .liG D kCo izq
Ԭ Cl lpF Dkok k DV MDFDw ok lCi iz DPw UoDhZ D
pNlF Pw C qC NCpþ Ov PvC qClC DF O A D ,kz DN
N ,zp Dqo k DN Oo S WCd ClCpF lCOF C kߡd DN
uDvC C pF .koCkpF l lZ... ,PD MoOwz ,DZ DOvC pv
p oDF iz C P Cr F Pdo qC - mDd HG -Pp
C F Dd ok llХGDoOvk wv l CF
o DziF ,PvCiF kpFOiwlk PvCDrWN
D lzpOh qC liGwN Co N NCpþ Dkok lC W
DWDpF Ե CiFN Noߤ ok DC .lD pV N DwV
PϷ F lkOzo ok Co MCp kClh kClOvC ,PNCpþ Ovk DvpF
DV iw C iF k p lDFD oDiOC Hw khCpF CFDClo
.lF oD F A PDN ok Co Х
pF O D iw C qC Pw .lDwC iF Dz DV Diw C HO
MCkDG lp pF ok , lC kD D Ppz A pF PvCCld MCoOvk
NDl Pw DN ,Pw vC k DN , kh PDN ok Ppz DClND
l MDGR P HwdpF - kh Pok CiF
Dz iwpC.PvC A
lvp PϷ F kh PDN ok DDwC O DkClOvC,kz OwF oDF DizC
PpF kp rW ,ul pz C pN qClClh D l .kkp D
lCOF DN kp oDءF C PF PGv C rCp Fkq D CpF q Dv F
Co kh lk DDJ ykh kV C pF PDV p pv pF ,P yN DF
F DF OGC - Ppz DoOvk CpVC .lDF DwC CDyqoC G D
UCphCCpF - Dkh D oDDopv qC ,lClh PFp P h l
MCoOvk F DDhص .PvCl C G DOdoMDGN MDϱqC pF
Dd ok ,l Co H A kߡ DoDqlz pOF D Ppz
kh PDC P DoDq lz kkq HGv Dp DN k OwFoDF
V PvDo Co Mz GϬ Mpz Chkh OvpJ kh F
.lD D Co DwC lJCo ,lz co A qC ... ,qo ج
-p Dv] F ,Op D [ߥN] Dp HO uok k qC lDz
ColDJC Co Z .lzDF pC PvC lz EDh [ߤ] [Dp
MDF MDADoDF Z qC Do Ov WO ok OD D lz D
Co kDV DC ,PvCk DdCDpvol uok DN .PvCDw
.PvۢhDWFrZp .PvC A A kClOC ok F .kp
pF kp p F ܷ Fp .lB oDF kq CpF PvC DvS
 
.ll Dh Dv ykClOvCHwd
?PvC pw Z co A F kq
. pǿN pnN VN rpN .loDZ Dp lk DoCrFC
pV F kp pF Oi Dw oC qC uCd D qC Co VN DwC O
,lz OzCkpF PvC C l C kz VO ykh H F ,ykhkV
kߡ Dh pǾ lCpJ D kߡ ppv C rpN FDwC O
lk oCqA D lGp D vv kF MiN C kpGOvkqC Co m
Moߤ F kCk C F Fp oOvlF O ,lz OzCkpF k l kqDw kCqA
Co GdApǾ pm p qC l ص OzD k orok Co A C Gd
HG ] HO C uok Ϸ .PvC OzCkpF Co oDZ v l l oD EA
:l Dd.PvC [ ġ HG] D [ C

lF  Ck  Cp lG  N ok kok Z          

  Ŀ PvC k Dew ġ HG

Pw A yC DC l lq Co D kp lCN PvC k Dew ġ HG
DGk PvC wF liF Dz J ok C . l lq kp ko Co DOvpG ok
[ HϬ ] Dp DF ko qCok lC O DorF PvCo C qC .kkp Dz
lDvoPϷ F pOwFokv F CoClԵPvClp DOzCHϬ. PvC
.lk v DC
D PvC l do D F CpF Dp ߥN MCoOvk OwF oD F DA
?lD kDWC pqo lq ok r OGSMCpRDN
Pw DC þ l p C ok l w l rC ok lDz
CdC ,pw C ok v DF DC .lzDF - ܷ DF lvo ܷDwC
, .lkp eO Dص kp pN DWolN C Dw MDߥh hC
,CoCl ,Mp F Co kh DV Oo eN ... ,Chkh ,iF ,pGN ,op ,lwd
,ߡN ,upN ;liG... ,PDC ,PDC ,PGe ,D ,PCl ,D ,Pؤ
F lG .... ,Co rrN ,oCOvCD ,rd ,okpv ,lC ,uCv ,ECpC
,l MDGR ,oClC ,v ,oCOvC ,Dج ,oDFkpF,pG ,PDz ,PDWz
kp ص OdCoD EDGvC oC HD .lkp ....,Ep Pv ,ol v
OwFoDF .l V Dk kDOC DJ J,Oo Co Dv p qC PvC
N Co C l kAPvk okCo N eOw Ozopv vC ߥN DN
MDd G C o .koCr d pz kpF pF pص DC e p qC ll
D ok Co oClC F yhoDkpJ F O oD DF DizC qC MD
?PwZ pk DizC DF ok p .l PN DOVC kDdA
[pþ] OGC .PvC vC Dp ߥN MDdԮC qC [ pþ] [ ok]
kF MCn DF UDOe oCkD MCkV ص .Dh D .PvC w k pF [ok]
pok lkp - PvC MCnDF ܺ - oDkopJ HDVqC kVDCء DN
C (leC ܻC C CC CpÿC OC uDCDCD) .loCn l Ow
D qC F kh xd lz rZD qC MoDG [Dhpþ] DC.Dpþ qC PvC pGN
A qC [CkqoDq] D ܷ .lzDG P pG GϬpNpF rp Oo
v R lN Mol kDWC ,koCk pRC k oDq CpZ .kV
zDN ,kz pOF rZ fv pF oDqoDG DFvo Z p .lD
pF FmDV Cl pRDN .kkppOF qp Cp PwF vF kohoDq
Co Mol DV PD O xǵpF .PvC DwVC qC pOF SN DwVC
oDiF DV DN lF MoCpd Coi 鷮 .klG pF Pho D qC r R ,kpF
.kzPvClJ?lODNC Z.kpnJDDJDNol lvpF UCFODܷ
oDiF.lFD D kDq oDwFCr F lz oDiF i pFFmDVCl pRDN
pv ok ϤDF ,kkpR lz lW MkpF pRC ok O , Oo DvBF
pF.kߡׯDv pvDh fv F ԾC UCqC q FmDV pRC ok ,Cp
Z .... ,kp kA Co A CO , lzDJ o Юv CO j 鷮 o
DWC COoDiF DF Co DoD G C DC .lD Mol G kDWCHGwF
kDWC PvCkDWC R A .PvC lz kCk Pvk qC Co kh R oDiF.kCk
.kqCl Dv .PvC lzoh o oG D j 鷮 .l oDGOvC v
DWF kh qC pRC koCk D PvC Dol F kkp iJ C okO oDiF DC
co A iF Dv ߥN DzqA .PvCDhpþ C .koCn
DN F ص lDF .lFD D yC A Dv OzCk DF DN w DC .PvDDwC
Pw w ok .Pw p wϾ TeF .PvC ص HO Dp .k
FFp DzqA F ,pN qCxJ PvCw F ,lzDF lz pþ F p
Co G A ,OʢCp Pܷ kClOvC Gd DCF ľ DN ,lD ص kCk C
:lC kp PvDWC qC .lD D DoDq MolqC

lq C Dv ok F D         

        lߤ N iz CoCr qC

pz DC PvC MpDw CpF q pz rF qCpJ ri DF v OzCk
lF DwC DC .PvC pþ qCok F l ,r [PF D pþ F pN] PwD
.kkp A Dh F ok pþ ,ErV v
?P Dk pN lr Pr z lDF v CpF DA
pDv lD ok .Pw DV pF oDFpv z C GN[ok]
O OwGk N NpJ ok DC ,PvC yD yN oD Hw J ok DOVC kCpC
pF Co Dk MoDص j .lCl Clh qC Co PpF kh qC Co Ppd .lzDG lClh F
.PvC lF k V k DwC , ok . lF k pF DC ,lF
.PvC oD DF k oD F Ovk

oD HDV k  ١Z O oCl         

      oD ok x DF DV olC

F e DOVC DPD ok PoD ok PvC w ok
MDN qpF D DN CrOC oD F Oo PvClJ .kߡ оD ClhqC k
kV ok rCp C ФC DC ,kp D qC HvD q Z ,kߡ Dwrp
x d ok ,kp DF PDi DV ok oߩdv pz.lDDFDwC
  
.PvC Oi rCp oD

This Persian web page has been created using ParsNegar II