pv oDk DN Dߤ v vkp DF
. FD ioDN CJ , pDvC iF v qC ǡO Co DDz p DN C vpJ DF
ON Ovo . PvClJ Ovo DJko DV CJ Cok pDvC p ok
vkp O F PvC S F

llJ lD Ovo Z oCv

lpA DV DN pA DV

A pF DDz DD tJ F pOk pC DC .PvC OwF Dok l
. Pw CoD ClZ" Ovo ܷ" Dv DOvkoJ DVoCv, PeF FDok
koA qo Cq F oCq o l p Dv C C ok CN DJ DV p
Cq oDkopJ pv .lD pv HDV F RDOvC Pvk oDwDh PD DF C
ok DDz DlA J qC oDwF.PvC lzp DCo , Fp , ܷ olJ ,oq
. D Vo Dv DOvCk F DS Cܵ F . ll go kD DV PG
Ͽ Dv ok Dw pJ" oq Cq" , PvC"oq Cq" DwV oߤ olJ Dv
pF Co C PFpN pv l C qC Pvk kߡ Oz ok oq Cq qC Dv.kCq
F vkp Dq .kpG" qpGC" D qCp F h D F Co C kp l
pv Cp F h DF Co lChlA pF qpGC C D pv fpN
e CpZ .l DWFDV" O C" e F o߮vC p qC Cq Dv
.PvC O D ok Ϸ D ,PwC P PG C D C
p ok " wdCp" D C qC ."Do D O C ok" DS" DV
DlF , pGN Oo pGN" ܷ DOvl" F" Dw kr" CpC Cpwh
S ok Co A .PvC lz kpz pGO r vC CpC ߥN pFDC vN
ok .kp Ch NCoDzC ClF r C qC lF , Pp Cpv CO CCp D
.PvC DOvlokkoCk DDJ A qCp pF pv oCpOvC e r DDz
DV F PGw DS D DdC CpzC qC zD F DDJ A pGN Pϵ DC
Cl.lD pGN"qpGC" F C qC vkp .PvC Dh q PG
C"(lC)"l C"lD r(qpGC)"qpF C".PvC ܷ F"C"sC J DFq ok
."qpF"ܷ F .pGOv zpJ ܷ F .PvC Hp C sC (MC)"MC
ok PvC p ܷ " CpzCrp"oCV ok O C C C DDV DC
D DoD p .kpF Co ClF lDF kصVp DF ,koCk oCp kD D Dz
q pF kص , PG DV pF kص F .koCl DV DCpV ok ,lA J ok
Dk C pvCpv , Op oCp" D , Dq"q C pF ,D C qC UoDh , DvA
Ci DDz ok .koCk oCp A Ep ok D uwe

p qC ok kr lzoh F

qpGC D lF

,PvC C lFC MDd o ءZpv F kr ,D h D qCok F qpGC
. Op D pv PvDWlF . pk DV

kF DF h qC Dh A

kF Co pv ClF

kp p CpC vC ߥN Cpwh Dp p p ok Cl
pvC pܵ HD x F kp qCpJ"Dܷ l" qC PvC iv p DkA qC
D pv F lGN pV eN pv ok iv p C . PvC kDOC
ok oD lC lp jz Co pV eN pv C DO oC߬C cpz .kkp
CoDDv kV pVlGN PDF kDq쥿N Pk DF h pCĮ
A qC xJ vkp. kp D DzA lF pv F lGD lFok p lD
DV h DV pF pOw O D oC pF pv D ܷ FCo qC
lDp koClpF kpJ DF H ϵC DF koCk MoD CpzC DdC

"lk DJ lhp p" C

llJ Cl lA pv F

oDF F lAok kp iN r

oChpz k C oCl

oDqo koA J Z DN GF

oDw C ok Co C kpKv

Ck HDV F OvDhpF h oC qC pv" wdCp Cl C PDok DF
F kp pF Dh qC Co"oq Cq" lD pJ uwe Dk v F ܷ D
.kpG kh DDV
DOvk" Co C ll kD C F Co Dp P kqA CCp"oq Cq F" pv
PeN Cq .kon pOF D Dv kqCk qCok DDv kClho C qC ,koCn D"
qC Uph F oD DWCpv D h kClOvC D F pv kDzoC PFpN
DwC" C DGOvC F lDF C .kkp q okDkp D F Vo "D"
aok , ECh ok Do qo q C DGz qC Gz PvC CdC C ok . PDOz" lp
.kkp DV iF l C kt Co C kߡ kߡZ" Dv" pF wdCp D

kF OzA pF Dq oDq

kF Oh k Ck DGz qC Gz

Cp GvC qDN pF kp

"Cl oߡ" r lk DZ

C lpF gDz qpF A qC

C lqp q kCk kt Co

DOvl" qC lp GvC pF oCv kp . PvDo DFq F " Dv zD
Do lvp pk Hz . ll C lqp F kt Co C lA C v F"Dܷ
.ECh DFq D F qDF .kߡ lD pk

ylA EDOz k lC t

ylA ECh Co lz pN Hz Z

lF lOzCpC pF ok

"l " r ECh ok lk

N . D DJ F . kp MD F " oq Cq" DGOvC CpF" Dv" Dd p F
. PvC Z vkp DFq qC NDi C

l lCiF oDOv O N

lk DpR olC pv

Dh EA qC Pvk Xo qC

Dv olC oDN pF gD

kC qC PvC pv DzA A qCp pF hD D kkp fpN HNpN lF
.Pw Dh EA PvkoD .PvC l OhDz kD PGC pDܵ fD
? PvDW? Pw vN lz DJ pF xJ

PvC pNpF CpNpF qC DCN

PvC oCk pkCk PwClF

Dv .kkp C D A C F FDOvk qC kh CND F DWC ok" Dv"
" kh DJ pz lClh" vkp O F DF ? Pw

kh DJ pz lClh

kok p Dv pF kDF q

kpG olC xp lCpZ

kp D pZ lDZ

Dv pFC q h lD

DkoA kDF lCr

pz lClh" .kߡ oDaF CND e C pFCpF ok CWJ pv CJ Z
.Pw OhDv oD"kh DJ pz qC lFDok DWCok "kh DJ
?PwZ DoDaF cv .Pp Pvkok Co DoDaF cv kD oDF Co DA lDF
lCl CpZ. lC oo D r Dv "Hz D ,pev A ,Co zC ,k qv
. lDF Dk cDO F OwF ok xF

pA kp lpA pFC

q pF DoDwho lDF

D lzoh q Co zo q

DDV qC pNpF C P

C lCpJ Co DV N upN q

C lǾC pv N pF yqJ F

pF HGv PvC oCpC , PvC DOvC oCpC PD ok DWC ok Dv
"wC Dk CmC pC HW C" kkp C PVDd lA

lz OpnJ D D

lz O DqCo C oCk DF Z

... qCpC q pv kp
pv pF Co C koA q o F Mr D UC qC Co Cq kߡ oD pv
l pv F Cq.koDF orF PoD

oD oCzk N qC lz DvA

oDkp qC xJ oCk N qC uDKv

PvC p N pJ k

PvC D lhp N

PCN DJ DV p lDp C F koCl Cq CqoC Co h p pJ r pv
Co MkCp FDOF PODd F DN qwF pJ C qC Oi qp pF NA Pw ok
. MoD ok

p DF yDF

pJ pF Oh DFC

loA O lFq q

loA pF Oiv b Mp

p Dq olC F

pJ ǾC pF NA pF

DDV pF oA MoCqA F

Dv pFC Z DF D

. PvC " DoDaF pOvk" " Dp Dz" pv DDz ok

kr pF pA DF D

kq pv J pv kpF p

p UoC p kCk ClF

pkCk Co N , Dp Dz C

oCk , oCk p F F

oD Co DoDaF

loq CkDV Da DF

lt Dv lF N q

.kߡ pF D F kp Ck oq Cq DF pv DWC ok

p Dv ١Z pF lDF

F lz pF pv DD

Pv . PvC pDd Nǡ ok pD h kopJ Pvk CdC pF DC
DJ ok oDlܿvC oDǡDV DpN lr qC Co C pk oD ,koA Dk F Co Ovo
lD Co O qCo Ovo F lk Ch dpz F PvC ,kp
Co Chkh PvpJkh oppJ DOvkh pGO Fkh oDlܿvC pF qpJ yo
DC , Pw q . Pw q Dp kCDh qC p , pv. ll yqA
C pJ DF , ȡW pNG xp EDõ qDGz Dz qDF Z
ok DV PvC k p DvA q . PvC o o qC , Pw PvJ Pz qC
ykDC oDGOC F PvC q .koCk O C qCp pF DvA q D hqpF
oDN o Ԭ DDF 鷡z oDGODF PvC DvA pܵ HD x ok
lp" " Co" " Co zo" DwC pD qC p pv .koCk o qC kJ
ok ldC do lD , lC lN ok D oq Cq pv DDz ok. PvC"
pv ,F pC Co OvCo .ldC kV qC GNp k D kDwF F ,pJ k
pv oDN oq Cq . PvC" pv" Ddo oDGODF "oq Cq""oq Cq"DwV oDGODF
ok kp ϤD lF qC oq Cq"Co"l qCpJ pv DA .PvC C kJ
.kߡ

kp kJ Oh qC oDN C qC

kp kolF p Co Cq N

llF Co C Ovo C olC kh

lpJ pF k kDz DWA qC

C qC . joDN qCok ok DN .koCk oߩd DDz CJ p pvCpv ok pv
kp qCpJ joDN J F DwC pv DF p MoߥF" p p" Dv DF r qCok
F DDz ok pv qC.kqDw DOvDF CpC DJ pk D v p Co kh V
pGN ... "llDJ p" pZ DJ p","qCpkp p""lzo p," p lClh"
. PvC lz Op pF DwlF C MDD qC C oDJ qC kpJ Oo

llF Co C lzo p D

lvo DF lN A pF Ovo Z

qCpkp p A lA kp

qCp Dok kr F lA Z

CpDp p ypF qC Pw

C D ok pv kF r

pZ DJ D F k C Z

p lClh" C" Cq P lF

kl p Co DN koA ٲ F Co DDz vkp PvC DoDaF pOvk pv
pv DNllDF Z lkDDAF .kqDFDq F CoDq pvqCV
V p DDz .lD DD pF kppF DDh qC lFDOF DA kl F
. Hp kq kDv DmC lGp PvC pC pD C . Pw DqA oq
.kߡ oDzA ClCN CND Aok PvC ص J v kpJ DDz
DGV kp kDF pF pvpv qC D pvpv A J ok PvC Cl DDz
DN .kkp lG Dv kpv Dh F DN C e ok Fkh P PDC
h oDaF rW F lA pF l p Cl C qC Dw
HϬ D on oDwDh oCh DF lFDO oDF Dok F oCq pv qC lFD
N pJ p lF Mol qDF oq pF N Dq DN Ovo.lD yqpA
N ooDlܿvC DF D qC Xo kok MoCp Pwz rV v . koCk h
Pn Dh F PDC oDF P Hp qCp qC CN yOF Dq DC .kpG
kߡ kpOw ypv pF pv pOZ l PDܵ HϬ lClh qC lO
kD DCo pv.l pF Dh qC kp Co C Pvk DkDOC lpOvk
pF Co DO Co PCl laK Dok p Dz qC zh F DF PvC
.koCk l

DJ F C oDN pF kF

Do lF pv Co ClF

ȡh Co Dq A k Ovo F

ȡ F C kDF qC lA

h pJ oDN pF lDF

J F Ovo Po DN kpF

DkDOC qC pv pOvk
lCN kp k FD , DA oDo lC lk CiO CJ k oDlܿvC Ovo
Co oDlܿvC kripF Ovo PDdF þ pvoCqoDCok DC .PvCDSOvC
.lCkp v CiO pokCJ kC Cpq?CpZ .l C yhF DN
kh PDC pw ok oDlܿvC CiO , Np pþ pOwF ok Ovo CiO
,kqDF Co Dq pv FvN Co DNl CiO ok DJ Ovo .PvC OvpJ
qC xJoDlܿvC DC .lDvp DDJ F Co CiO kDOC lqD DF k lF
loq DZ C .kߡ krC JqC F O op pG pF CiO qC oG
o Cokho lF ,lO poDdv b v oq zVpF PvC
D Opd pv CpF .kpء ph llN p qC oD pF hq p qC N
pv kD CܷF Co yCaFk DF orF FDõ h CiO pw ok Pw
oDlܿvC kpOw ChkDOC Np o qC Ovo .lDvp P FDS
V qC iv C DF koDء oCh Co Ovo ChCp C DC .lCi kh Dh FCo
l C F Ovo DV DN .lCirVo CCp lzp kp oq F lCp

rOv ok C D kh

rp rN F CoDpz Z

F DFDOz lq ph qDF DءZ DF w . PvC b CpF D C
.lGCo p ,lG Co"kh"oDlܿvC . PvC DFD ,lF Co h HDV
Ovo . PvC OiA p DءZ pFCpF ok orF OϿ i EDWd C Fkh
qC l Cq lok pv , Pw CJ oq oD C oDZ" lFD ok , Np
pC F Gd F e CpzC jz .lGϮ oDoDZ oCpC DF C Co ݬDF
Dz V F pv ,oDlܿvC Ovo oDo oq F lDp kopv
OD uDǷC Ovo koh v pKv ok C Dhok o k Co WN
Ovo v oDlܿvC Z k pF Dho FDz Z ACqv p hok
lC yoDv Ovo F pv .lǾC Dh pF Co C kDOC poD kF kp UDA Co
Co CoC p DF DN yF F ykr pʢJ ok CoCl Co oDlܿvC DF l
kDOC Np De yCN o F C op pC DC .lGF Co rOv ok
DhF Co C lz oDO VDCh khqpJ F DFDaC kCl C F
. Pw C rV PvC Z Dpv pN , PhClC lDF

oDlܿvC J lD

oD F F Ovo PwClF

oq p Ck lCr

o D oCk D P

Cp CN ,Cp Co

Cp DV DJ C F

oCqoD qC lDaKF pv p

oDlvC zF lZ

lzp kp V F

lzkClF F Ck N

PvC lClh qC yqpA HϬ D ppv pv kp F Ovo DRC C ok
.l llN Co Ovo qDF Dkhpv qC op oDlܿvC

V v lz pk Ovo

ok A llF V D k h Z

? D pN q PDV pv l

DlF rv C : P lF

Ch rVo r F koA H pF oCv PDCoDF pF oDlܿvC:C eok
okDN .l PFDCoDlܿvC F:E eok lz Do Pwz qC pN .PvC߻
PhlpF F Co DvA q op pGƫp qC oCv A DR lZ ϤD
DlDok DCND pNCND lO kpv Dv Dh F Php oq pi
DNA .kߡ YJ b lpO kDF Z P op A .kkp
"?pC FpF p D DwC DC D" !DF F EZ N pRDN F

kF kp pv DwC F

kq lCo D olCr ON

oClD A J DV lz v

oDlܿvC ١Z pF PvCo krF

p Ck lz ok qC

v pv DF koA h

F , kp DN oq qC Co C oDOv Pvk Dq pv PCl F Ovo
A Dd ?CkDOC DJ qC Z C lz Z l kp oDlܿvC DF
? OhDܡ Co wpNlp kh qC J e lZ

qpF q pF DvA lF

N o O A N

oClD oDF C pF OiF

oCqoD qC OpF pN F

q J pF kpF h pv

r pN FZ N koiF

MokD DFp k kqwF

Mpv lA olC DiF C

DJ .lCl Dk V Hw CpF pF lqA qC zD Co oDlܿvC p vkp
CND qDF zDF N o oDlܿvC pC Od PvC A lCh F DDz
qDF zDF DV DCJ pNlp ܷ , DOvk Ovo pC Od .취 rVD
oD qC oCl DCo lpOvk ߡkoC lqD oDaF ok qC DN
zD lp qpJ .kF Ci oCkohpF lp pv lClh oDkl
. PvC Owh N Owz k l , Pw J ls N pz k qDF oq qC

PvC pk v A qC zpkh oCqDF

lpi Owh N Owz k DWC

PhDz qC xd õ CNDpF Ow DqCo CokC qC pF CND pF vkp
Co oDwDhp DDz pvCpv ok .koCk llz lDN lC oCpC oDkopJ
PDܵ PeN DN kpF Co Z qC lDF pˡtJ DwC lk D DN lD CoC
Dq b PvC ClOw pv Dv vkp p qC .kp oCp" Dq pv"
Np rVCo Dv DF lrhCpF . Pw Dh "Dq pv"Dv qC q
ok pv PD PwV Co C lDF . Pw" Dk pJ" D"oq Cq" pFCpF ok kDOC
. PD DNC pv F P Co Dh kD l
DDz ok kDOC Np yqA
Dro qCo DV .oA Dok Co ypv Fpv rF o Co DDz
loDwDh DCJ O .kߡ kCk yqA kDOC ok oDwDh
lCO Z krF DCND D DSC N , lr oDaF k pz Cloq
DAqC pNlp Co khDCJ CdC D DF koCk DN kA ?lzDF
A qC оD .koClJ DA qC pNlkph Co kh Clkph oDǾC vopF DF koDءF
ok lC kpF J lC pǾ ϤDeF F pǿN DvkkDO qC xJ r pNlkph
DZ qC CO Co Co lC õ DF lC ODok Cpq . lC kq Co kDOC D
: PwV oDkpqC kl lDF ,kCk iN

qD F Ckr DJ qC

qCok lzDF lC lZ pC

qC oClJ DOvk Ovo DWF Co kh DDz lCh DF Pw A pq
C Ow DOvk Ovo D . lA pF fND lp DD

Dok q koA pF D

J ls N koCk pz k

qC zDF OzCk ١ZJ oDF Dok F Co C DoCq DCND PvC DC DC
:PvCDDzoD zokvkp DJ .FDOpF o kDOC ok Co

!? Co V qC oDkp qC rV

Dz uD F pwh P Z

pwi DF DFr kpF PDC ϤDeF F J O r PvpJkh pGO uD A
DOvA F o oDwDh pþ DF P Co ok pþ lFok lz
:koA oDlClh

PvpKCkr kp l Z DZ

Pvk DJ DF ߡF N pv

D pA rq F

DV oDkp DF qCo

Do kF Ckr DJ p

DJ F NA J pF zDGF

lC pJ F k upN qC pJ

lKv D DV DF lOpF

Ch kDp kok DF lkGF

Dz k Dp oCq DWClF

pv qD DOvA F Z p , o Dz . PvC zo k vkp yoCr
Qld qC w ߡOwz F Co kh N lzDF OzCk N pF DJ CDV lDF l
: qCpz Dd lC xz jz kp F .lD p rDJ TGh

kA ECph pk C Nq kkp DN

Cph MDFCph F A ߡOwz

D ءZ lF qCo oDkp DF D i G rq DF ClF OwA DA
C rV ok ߥN p DA .lGϮF DCo PCl lDF lk Co EA
oDGOC pF oClDJD DpDp loq DzkDJ?ll ϷN vkp PvC
HC Dw Dd kpF qDF . PvC

lvph ok F Ckpط DClh

PvC lvph ok DF PvC kv pC oCqDF

C ok
D "CkF" D pwi: ok Dv
"kC CpFC Dv"lD C ,kߡ oDzA pwi pF PvC qCo D C
qC Dߤ kr ok aA .lK pþ ok Co l Dz PiN pN F"CkF"
PvC ط Ow Z Mh , D D P ,OGN pǾ pm
.kkpfpN쥿N FDDzok lvpoF pwiHDVqC PvCDصC

: WCo

o, EAqC pJ Ckr J z

V Co lA F A

DV oDkp lOvpJ

D olC Fh lF p

konF PiN UDN C

kF D DV AF Co

D oDzA C lF

DV oD lk lz

on lzDF p pF DWCpv

oVDN pC , lk qoD

: Mh

D kD , lDF Dzph

D DoDF ok A PwGF

: w

PwWF Ckr Co kph z F

PwF N pv OvpJ pFq

: aJ ݿ

lC pJ k DF D D

lKv DV xJ lzKF

: ECpe

qCo , oCk DF P

qD DV F DCphlDF

: D Dk

Dh pN NA loA pF

DJ DV qC pNpF D P

Cr D C pF

D zDGF DN Co N

Cp k lF lC

Cp D kp qpDF

DGN Co koCl DN ClF

DOvk Co k q CkpF

Dv Co pF oCk

Dvo D DV A F Co

: wh

kF DV pkDV ,DWA N

kF DJ pF O qo Hz

CN ylD OvpJ DWF

A pwh P Co O pv

: h pm

DpA rq F

DV oDkp DF qCo

kp rq D" h pm" PvC" D pA rq F" DصC C V qC
qC J" DCkr" D ok yo C PvC CoA OwA DF k ok"mhD vC"
qC DC DF yo DCpC vN vC G qC xJ kF ط oDV vC
C pWC k hDpN w Fo pmC" lW Ap DoOvk
pAqC Dpwi .PD ClN CC DDv ߥOܷ ݬDF C vN"
Dz ,PvC P ok Dz koCkv pDv qC MDO qDO C pZ
pJ qok " PCl ypv PDܵ F ,pC ClOFC ok . Co zo DF , ݬDF pD
DV ok , kq D PiN pF N CpC ok OD Do CoN ok D X qC "
DC, OD Cpz pCh pDب pF kp lD Co D DqCo kh D DV
Co Ckr oCV Ddo D ,kq DJ PJ Mol ,Pz C F PDW ok
D" ClCo pJ" DCo F kpz l p pJ Dq C DDwFD pF
DCo F kpz l p pJ Dq C DDwFD pF Co Ckr oCV Ddo
.PvC OwV Mh Co" ClCo pJ"

DoDF kpJ DN kpF

Dz oClF , lOpF DC Z

koV go DaJ kF

kok F Dp PwF P p

Do ylzDF DN PvCh

Clh pNpF J lz oClDV

p kCk lqp

pKv oDkp D P

Pw kܡh lClh qC p

PwkvCp oDpz C qC

PF ok k DV Cp Pw

Pzq oDwF Po q

Clh D J ok kF

DJ F Dzph O XJ Z

D gpZ qC pv kq pF ClF

Dz kܻ Xo qC pN Hz

PV kF kph DF DV olC

Pi Co zo C PiF

▲▲▲